Zsh i git - wyświetlanie gałęzi (brancha) i zmian

Pracując z gitem, często zapominamy na jakiej aktualnie gałęzi (brancha) się znajdujemy, zaś wpisywanie git branch jest po prostu meczące. Oczywiście możemy to obejść jakimś dwuliterowym, zgrabnym aliasem (tutaj artykuł o nich), jednak wygodniej skorzystać z dobrodziejstwa zsh i otrzymać bezpośrednio i automatycznie ładną informację o tym w jakiej gałęzi się znajdujemy, oraz o tym czy nastąpiły jakieś niezatwierdzone zmiany.

Przykłady

Przykład działania informacji w git

Przykład działania informacji w git - zmiana brancha

Przykład działania informacji w git - zaznaczenie istnienia zmian

Konfiguracja

Konfiguracja bazuje na tej z artykułu Floriana Krienera http://kriener.org/articles/2009/06/04/zsh-prompt-magic (strona już niedostępna - kopia na web.archive.org), jednak zaaplikowałem kilka zmian:

 • używanie jedynie prawej strony PROMPTa
 • możliwość działania z (prawie) dowolnym promptem zsh (np. widoczny na zrzutach prompt fire)
 • wyświetlanie tylko kluczowych informacji dla gita (choć całość mechanizmu obsługuje również inne VCSy)

Zmiany umieszczamy w ~/.zshrc

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
 ################# git prompt ######################

# based on: http://kriener.org/articles/2009/06/04/zsh-prompt-magic

setopt prompt_subst
autoload colors
colors
autoload -Uz vcs_info

# set some colors
for COLOR in RED GREEN YELLOW WHITE BLACK CYAN; do
  eval PR_$COLOR='%{$fg[${(L)COLOR}]%}'
  eval PR_BRIGHT_$COLOR='%{$fg_bold[${(L)COLOR}]%}'
done
PR_RESET="%{${reset_color}%}";

# set formats
# %b - branchname
# %u - unstagedstr (see below)
# %c - stangedstr (see below)
# %a - action (e.g. rebase-i)
# %R - repository path
# %S - path in the repository
FMT_BRANCH="${PR_GREEN}%s::%b%u%c${PR_RESET}" # e.g. master¹²
FMT_ACTION="(${PR_CYAN}%a${PR_RESET}%)"  # e.g. (rebase-i)
FMT_PATH="%R${PR_YELLOW}/%S"       # e.g. ~/repo/subdir

# check-for-changes can be really slow.
# you should disable it, if you work with large repositories
zstyle ':vcs_info:*:prompt:*' check-for-changes true
zstyle ':vcs_info:*:prompt:*' unstagedstr '¹' # display ¹ if there are unstaged changes
zstyle ':vcs_info:*:prompt:*' stagedstr '²'  # display ² if there are staged changes
zstyle ':vcs_info:*:prompt:*' actionformats "${FMT_BRANCH}${FMT_ACTION}//" "${FMT_PATH}"
zstyle ':vcs_info:*:prompt:*' formats    "${FMT_BRANCH}"       "${FMT_PATH}"
zstyle ':vcs_info:*:prompt:*' nvcsformats  ""               "%~"


function precmd {
  vcs_info 'prompt'
}

function rprompt {
  local brackets=$1
  local color1=$2
  local color2=$3

  local bracket_open="${color1}${brackets[1]}${PR_RESET}"
  local bracket_close="${color1}${brackets[2]}${PR_RESET}"
  local colon="${color1}:"
  local at="${color1}@${PR_RESET}"

  local user_host="${color2}%n${at}${color2}%m"
  local vcs_cwd='${${vcs_info_msg_1_%%.}/$HOME/~}'
  local cwd="${color2}%B%20<..<${vcs_cwd}%<<%b"
  local inner=""
  local git='$vcs_info_msg_0_'

    RPROMPT="${PR_RESET}${bracket_open}${inner}${git}${bracket_close}${PR_RESET}"
}

rprompt ' ' $BR_BRIGHT_BLACK $PR_WHITE

Cała moja konfiguracja zsh: http://github.com/grizz-pl/zshrc

Inne VCSy

Jak wspominałem, skupiłem się na gitcie, ale vcs_info obsługuje równiez inne systemy kontroli wersji, takie jak:

 • bzr
 • cdv
 • cvs
 • darcs
 • git
 • hg
 • mtn
 • p4
 • svk
 • svn
 • tla
Załadować komentarze?